Donderdag

OCHTEND

09:00 I 10:00  CLUB Yoga Live

AVOND

19:00 I 20:00 Bodyfit Live
20:00 I 21:00 Bodyfit Live